Kinderopvang Baboe

Welkom op de website van Kinderopvang Baboe.

Kinderopvang Baboe biedt kleinschalige kinderopvang in Sleeuwijk.

Kinderen van nul tot vier jaar worden opgevangen in een warme, huiselijke sfeer, waarin ze zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Er wordt naar gestreefd de opvang zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij ‘thuis’, dus is er veel overleg met u als ouder over uw kind.

Dagelijks worden er maximaal vijf tot zes kinderen opgevangen bij kinderopvang Baboe, waarbij tevens gekeken wordt naar de groepssamenstelling, zodat veel persoonlijke aandacht voor ieder kind gewaarborgd wordt.

Bij kinderopvang Baboe zijn gezelligheid, spel en persoonlijke aandacht heel belangrijk. Er wordt zoveel mogelijk met een vaste dagindeling gewerkt, omdat kinderen behoefte hebben aan regelmaat en structuur. Door een goede overdracht wordt gestreefd naar een open en eerlijk contact over de ontwikkeling van ieder uniek kind. Ook is er ruimte voor gesprekken met de ouders indien dit wenselijk is.

Kinderopvang Baboe werkt volgens het pedagogisch beleid van gastouderbureau ‘Hoppas’ waar Baboe bij aangesloten is.

Dit uitgangspunt is:

HOPPAS streeft naar kwalitatief sterke opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Daarbij is het belangrijk dat het kind niet opgroeit naast de buitenwereld maar in de buitenwereld en dus deel uit maakt van deze wereld om zich heen. Ontwikkeling betreft onder meer de sociale, emotionele, motorische, creatieve, cognitieve, morele en talige ontwikkeling, evenals de ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid.

Om deze leef-en ervaringswereld, waarover wordt gesproken, te kunnen waarborgen zijn de volgende voorwaarden vanzelfsprekend:

– Het scheppen van een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het kind;
– Het zorgdragen voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving;
– Een respectvolle en aandachtige benadering van het kind;
– Het aanbieden van voldoende activiteiten die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het kind; – Aandacht voor        normen en waarden.

Naast deze basisvoorwaarden staan bij Baboe steunen, stimuleren en sturen centraal.

Opvoeding moet erop gericht zijn ieder kind tot zijn recht te laten komen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Het kind moet ruimte geboden worden om aan deze eigen ontwikkeling vorm en inhoud te geven, waarbij de opvoeder een voorwaardenscheppende rol heeft.

Opvoeding is erop gericht het kind zelf zijn unieke vaardigheden te laten ontdekken en te ontwikkelen door de wil te stimuleren. Hierdoor kan het later, als volwassene, daadwerkelijk uitvoeren wat het zich tot doel heeft gesteld. Door bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen kan het kind basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding.

Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen en geeft de kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met problemen. In het samenzijn met andere kinderen leert het kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Ik, als leidster, wil een band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor anderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin worden belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Spelen is doen en leren. Spelen is leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.Opvoeding is een voortdurende wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving. Elke opvoeding verloopt anders. Maar in elke opvoeding zijn drie zaken belangrijk: steunen, stimuleren en sturen.

Steunen: Je steunt het kind door het te geven wat het nodig heeft: een liefdevolle omgeving, persoonlijke aandacht, warmte en vertrouwen. Ook nabijheid, verzorging en belonen zijn hierbij belangrijke aspecten.

Stimuleren: Je stimuleert het kind om nieuwe dingen te leren en om op ontdekking te gaan. Je moedigt het kind aan om te spelen, te praten, vrienden te maken, grote en kleine problemen op te lossen, enz. Zo worden ze zelfstandig. Als je het kind bijvoorbeeld een lieve opmerking geeft wanneer het zich aan de regels houdt, zal het gestimuleerd worden om zich in de toekomst aan die regels te blijven houden.

Sturen: Je stuurt het kind door leiding te geven. Je zegt wat je verwacht, je stelt grenzen en stuurt bij wanneer het kind in de verkeerde richting loopt. Ieder kind heeft grenzen nodig om te leren wat wel en wat niet kan.Het samenspel van steunen, stimuleren en sturen is terug te vinden in het beleid van kinderopvang Baboe.